uusi nykyisyys | new present

Kuraattori Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger. (Kuva: Heikki Vesterinen.)


XX Mäntän kuvataideviikot esittelee laajan otoksen Suomessa toimivia kansainvälisiä nykytaiteilijoita. Taidekenttä on kansainvälistynyt Suomessa merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja sen myötä kansalliset rajat ovat alkaneet tuntua keinotekoisilta. Kulttuurinen liikkuvuus on jo pitkään ollut arkipäivää taiteessa ja sitä tapahtuu aina eritaustaisten ihmisten kohtaamisissa: rajoja ylitettäessä ja erityisesti niiden välissä. Tätä kutsutaan transkulttuurisuudeksi, joka sisältää myös ajatuksen oikeudesta olla tulematta luokitelluksi mihinkään tiettyyn lokeroon, oikeudesta pysyä välissä, harmaalla määrittelemättömällä alueella. Haluamme esitellä yleisölle sitä monimuotoisuutta, joka jo on keskuudessamme, ja antaa sille sen ansaitsema asema ja tila.

Aikaamme leimaa simultaanisuus. Historiaa kirjoitetaan jo sen tapahtuessa. Tiedonvaihto on nopeaa ja moniäänistä, ja siinä risteilee samanaikaisia viittauksia eri paikkoihin ja aikoihin. Digitalisaation mahdollistama etäläsnäolo ja erilaiset joukkoistamiset ovat vaikuttaneet yhteisöihin ja tekijyyksiin. Ihmisiä ei välttämättä enää yhdistä kieli ja kansallisuus vaan ilmiöt, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Joukkoäly ja -rahoitus hyödyntävät globaaleja verkostoja ja massojen voimaa. Samalla tekijyys muuttuu anonyymimmäksi ja jakautuu suuren joukon kesken. Ajankuvamme löytyy internetistä.

Jatkuva hektisyys on tuottanut myös vastareaktioita. Nopeuden ja reaaliaikaisuuden rinnalle on syntynyt oma hitauskulttuurinsa, joka näkyy terveyden, ravinnon ja ekologian megatrendeissä. Löytyy luomua ja lähiä, on slow foodia ja down-shiftaamista, kaikki tuunaa ja kierrättää. Nopeus ilmenee myös hetkellisyytenä. Halutaan keskittyä nyt-hetkeen ja venyttää sitä mahdollisimman pitkäksi, tai asia on esillä vain hetken ennen kuin uusi ilmiö tai trendi korvaa sen.

Kuva ja oraalisuus ovat korvaamassa kirjoitettua tekstiä. Muutoksen näkee sanomalehtien viimeaikaisessa kehityksessä. Nopeuden vaatimus tuottaa tiivistettyä ja yleistettyä tietoa. Pitkät analyyttiset artikkelit ovat vaihtuneet videoiksi lehden nettisivuilla1. Kokonaiskuvan hahmottaminen on vaikeampaa. Asiat ovat aidosti monikerroksellisia ja monitulkintaisia, eikä niitä voi ymmärtää yhdeltä arvopohjalta, esimerkiksi Occupy-liike kaatui omiin sisäisiin ristiriitoihinsa. Poliittisen korrektiuden vaatimus tekee vaikeaksi sanoa mistään oikein mitään.

Aikaamme leimaa simultaanisuuden ja nopeuden lisäksi moniäänisyys. Ei voi luottaa enää yhteen tietolähteeseen. On seurattava STT:n lisäksi al-Jazeeraa, Novaya Gazetaa tai muita medioita. Emansipatooriset vaatimukset sinkoilevat ilmassa: arabikevät ja postkolonialismi, queer-tietoisuus ja feminismi, uusvasemmisto ja kapitalismin kritiikki. Kansalaisten on tehtävä valintoja ratkaisevasti ja perustavanlaatuisesti ristiriitaisten asioiden välillä. Ei ole yhtä julkista tilaa, vaan julkisten tilojen verkosto, jossa erilaiset mielipiteet risteilevät.

Samanmielisyys ilman poissulkemista on mahdottomuus. Inhimillinen moninaisuus ja moniarvoisuus johtavat aina vastakkaisuuteen ja todelliseen eroon. Yksi taiteen tehtävistä onkin olla vastaan ja vallata julkinen tila ja häiritä näiden tilojen ”liian sopuisaa” käyttöä.  Konsensus on yhteiskunnalle taantumuksellinen tila. Jos kukaan ei enää olisi todellisesti eri mieltä ja jos kritiikki vaimentuisi, se olisi joko osoitus todellisten intohimojen ja luovan toiminnan taantumisesta tai kaiken nujertavasta sorrosta.

Politiikka ja taide eivät ole erillisiä kenttiä, joiden välille voidaan hetkittäin virittää yhteys. Taiteessa on aina poliittinen dimensio samoin kuin poliittisessa taiteellinen. Ei myöskään ole poliittista taidetta ja ei-poliittista taidetta, taidetta, joka olisi poliittisesti neutraalia. Kaikki taide on joko puolesta tai vastaan - joko konsensukseen tähtäävää tai aktivistista hegemonianvastaista toimintaa. Nykytaide oskilloi, ”värähtelee2”, viitaten samanaikaisesti eri paikkoihin, aikoihin ja arvoihin2. Samalla se kommentoi ja uusintaa nykyisyyttä nostaen esille ajassa tapahtuvia muutoksia.


Kuraattori Dzamil Kamanger käy läpi Suohpanterrorin julisteita näyttelyä varten.
(Kuva: Tiina Nyrhinen.)


Taiteilija- ja teosvalinnoista
Mäntän kuvataideviikot ilmoittavat toimintansa tavoitteeksi esitellä uutta suomalaista nykytaidetta. Kiinnostavaa tässä määritelmässä on sana ”suomalaista”. Lisääntyneen maahanmuuton myötä on keskusteltu, mitä suomalaisuudella ymmärretään tai miten se määritellään. Tehtävä ei ole helppo. Kansalaisuus ja etnisyys sekoittuvat. Ovatko pakolaiset suomalaisia tai voiko olla suomalainen, jos ei puhu suomea. Entä jos on syntynyt Suomessa, mutta ei näytä ”suomalaiselta” ja silti kutsutaan yhä maahanmuuttajaksi.

Tilannetta on yritetty ottaa haltuun luomalla erilaisia kategorioita ja termejä. Puhutaan kantasuomalaisista, uussuomalaisista, maahanmuuttajista, ulkomaalaistaustaisista, pakolaisista, siirtolaisista, turvapaikanhakijoista, paluumuuttajista, jne. Vaikka kategoriat auttavat luokittelussa, ne kuitenkin luovat myös aina rajoja, erilaisia jakoja meihin ja muihin. Useimmiten kategoriat synnytetään omassa mielessä, jota julkinen keskustelu vahvistaa.

Valitsimme XX Mäntän kuvataideviikkojen teemaksi Suomessa toimivat kansainväliset nykytaiteilijat. Teema nousi esiin, kun tutkimme Mäntän kuvataideviikkojen taiteilijalistoja eri vuosilta: alimmillaan 0 %, enimmillään 24 % taiteilijoista on ollut ”transkulttuurisia”. 19 vuoden keskiarvo ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden määrästä on 5,9 %. Prosenttien laskeminen ei ollut helppoa, koska se edellytti jakoa suomalaisiin ja ei-suomalaisiin sekä näiden kategorioiden määrittelyä. Tulos onkin suuntaa antava ja toimii muistutuksena, että asiat voisivat olla myös toisin3.

Suomessa toimivien kansainvälisten nykytaiteilijoiden määrää on mahdoton arvioida, mutta se on joka tapauksessa merkittävä. Heitä on myös toiminut Suomessa kautta historian jo Ruotsin vallan ajasta lähtien. Meillä ei kuraattoreina ollut mahdollista tehdä kattavaa kartoitusta nykytilanteesta rajallisten resurssien takia. Se olisi oma projektinsa. Olemme kuitenkin yrittäneet tavata mahdollisimman useaa ulkomaalaistaustaista taiteilijaa. Lopulliseen taiteilijalistaan mahtui mukaan myös muutama ”kantasuomalainen” taiteilija.

Teosvalinnoissa emme painottaneet mitään tiettyä teemaa. Keskityimme valitsemaan teoksia, jotka puhuttelivat meitä ja oli meistä kiinnostavia. Yhteen saatettuina teokset kuitenkin alkoivat ”keskustella” ja niistä löytyi yhteisiä sisältöjä. Identiteetti ja osallisuus ovat nykytaiteen kestoaiheita, joiden kautta taiteilijat hahmottavat suhdettaan ympäröivään yhteiskuntaan. Menneen tutkiminen puolestaan auttaa meitä ymmärtämään nykyisyyttä, jossa elämme. Samalla se antaa viitteitä tulevasta. Aistien kautta olemme kiinni tässä todellisuudessa ja tiettävästi ne ovat myös ainoa tapa saada tietoa siitä. Tämä jaottelu on väljä ja viitteellinen. Moni teos sopisi useammankin otsakkeen alle.

Osa teoksista on sijoitettu Mäntän kaupunkitilaan ja Taavetinsaareen. Kaupunkitilaan sijoitetut teokset antavat äänen eri yhteisöille, ja Taavetinsaaren teokset puolestaan käsittelevät ajallisuutta. Näyttelyä on myös ollut tekemässä Third Space -kollektiivi, joka teki oman interventionsa näyttelyyn: moniäänisen äänioppaan sekä käsiohjelman, joka on varustettu heidän kommenteillaan. Kaksi taiteilijaa, Shinji Kanki ja Ray Langenbach esiintyvät myös Mäntän musiikkijuhlilla.


Ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden prosentuaalinen keskiarvo Mäntän kuvataideviikoilla.


Identiteetti ja osallisuus
Taksonomia, luokittelu ja kategorisointi ovat ongelmallisia. Toisaalta ne helpottavat asioiden ja niiden keskinäisten suhteiden hahmottamista, mutta samalla ne luovat mustavalkoista jakoa näihin ja noihin. Asian täytyy kuulua joko tuohon tai tähän, mutta se ei voi olla sekä tuossa että tässä, molemmissa eikä silti kummassakaan. Olemme tyypittämisen ytimessä, siellä missä stereotypiat saavat alkunsa. Kategorioita ei voi olla samaa määrää kuin luokiteltavia. Sehän ei helpottaisi hallintaa ollenkaan.

Välitilat ovat kiinnostavia, koska ne paljastavat kategorioiden valtamekanismin. Luokittelija haluaa pitää itsellään vallan luokitella asiat oman näkemyksensä mukaan, mutta entä jos luokiteltava ei halua tai ei koe kuuluvansa mihinkään niistä kategorioista, joihin luokittelija yrittää hänet sijoittaa, esimerkiksi määritellessään luokiteltavan identiteettiä. Löydämme itsemme Hegelin herra-orja -dialektiikan keskiöstä.

Yhteiskuntamme on siinä vaiheessa, jossa orja voi kritisoida herraansa. Herra kysyy orjalta, mikä on hänen ongelmansa, ja sitten herra auttaa ratkaisemaan orjan ongelman, mutta pysyy silti edelleen herrana. Kysymys on siitä, kuinka paljon osallisuutta ja päätäntävaltaa vähemmistöille halutaan antaa. Toivottavasti jonain päivänä herra ja orja yhdessä päättävät, ettei enää ole mitään herroja ja orjia.

Välitilassa olevaa voi kutsua liminaali-ihmiseksi. Hän asettuu maailman ja muiden ihmisten väliin heijastaen rajapintaa, jossa ihminen ja yhteiskunta kohtaavat. Hän ei varsinaisesti ylitä rajaa, vaan pysyy rajalla horjuen sen kummallakin puolella tehden siten näkyväksi maailmoja, jotka muuten jäisivät kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Hän koettelee sitä, mitä ihminen voi olla, tai mitä yhteiskunta sallii ihmisen olla. Tämän kautta muut voivat olla enemmän, paremmin ja todemmin.

Nana & Felix -taiteilijapari tutkii teoksissaan, kuinka eri tavoin ihmisiä määritellään ihonvärin ja muistikuvien avulla. Sasha Huber on tehnyt kaunistelemattoman muistomerkin kaikille orjakuljetuksissa menehtyneille. Hänen Sea of the Lost -teoksensa toimii parina Minna Rainion ja Mark Robertsin Invisible Evidence -valokuville, jossa kuvan on korvannut laittomien pakolaisten matkaa kuvaavat tekstit ja tapahtumapaikan koordinaatit. Tellervo Kalleisen ja Oliver Kochta-Kalleisen Vaikuttavien kirjojen kirjasto koostuu teoksista, jotka ovat olleet merkittäviä tilastollisesti valittujen sadan Suomessa asuvan ihmisen ajatusmaailmaan. Karolina Kucian Para-site-teos laittaa katsojan kirjaimellisesti välitilaan, näyttelyseinäkkeen sisään.

Historia ja nykyisyys

Virallinen historia on tunnetusti voittajien kirjoittamaa. Se on yleistävää, aukkoista ja sivuuttaa usein yksilön kokemukset. Postkolonialistinen lähestymistapa haastaa virallisen historiankirjoituksen korjaten ja paikaten sen joko tietoisia tai tiedostamattomia aukkoja. Se tukeutuu usein muistiin ja suullisiin lausuntoihin, joita virallinen historiankirjoitus pitää epäluotettavina; muisti kun on erehtyväinen ja aistit harhaisia.

Asia ei kuitenkaan ole aina näin yksinkertainen. Useimmat kirjalliset lähteet perustuvat viime kädessä suulliseen tietoon, esimerkiksi lehtihaastattelut ja silminnäkijälausunnot. Yksittäisten ihmisten muistot antavatkin toisenlaisen näkökulman yleiseen historiankirjoitukseen. Joissakin tapauksissa muistot voivat olla myös ainoa lähde, josta saadaan tietoa jonkin yhteisön vaiheista ja kokemuksista.

Suullinen historia ja erilaiset mikrohistoriat pureutuvat yksilön kokemukseen: miltä tuntuu, kun historian suuret tapahtumat vyöryvät ylitse ja miten se vaikuttaa yksilön elämään. Historian monitasoinen tunteminen on äärimmäisen tärkeää, koska se on ainut tapa ymmärtää nykyisyyttä ja sitä, miten tämänhetkiseen tilanteeseen on päädytty. Jokaisella on oikeus omaan ja oman yhteisön historiaan. Jos sellaista ei ole, on korkea aika kirjoittaa sellainen.

NÆS-ryhmä tutkii historiallisen arkistomateriaalin kautta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä ja sen nykytilaa. Sezgin Boynikin ja Minna L. Henrikssonin teoskokonaisuus julkaisuineen pohtii monikielisyyttä ja kieltä hallinnan välineenä. Edwina Goldstonen Löydetty & kadonnut -installaatio kertoo hävitetyn karjalaiskylän tarinaa. Sylvia Grace Borda on tallentanut pohjoissuomalaista ruoantuotantoa. Hän on kuvannut yhteistyössä Google-yhtiön kanssa raaka-aineen matkaa valmiiksi tuotteeksi. Adolfo Veran Eurooppa-valokuvat muistuttavat Euroopan pimeästä puolesta. Diego Bruno puolestaan rekonstruoi argentiinalaisen psykoanalyytikon näytelmän ja analysoi samalla Argentiinan poliittista kehitystä.

Todellisuus ja aistit
Filosofit ovat aina epäilleet ihmisaistien välittämää tietoa todellisuudesta. Aistit ovat kuitenkin se, millä ihminen on kiinni maailmassa, eräänlainen rajapinta, jossa minä loppuu ja maailma alkaa. Jos kaikki aistikanavat suljettaisiin, mitä jäisi jäljelle: kasa lihaa, tietoisuus, ehkä ei mitään?

Järki, logiikka ja näiden tuottama teknologia eivät itsessään riitä muodostamaan täyttä käsitystä maailmasta. Aistinvaraista arviointia tarvitaan esimerkiksi elintarvike- ja kosmetiikkateollisuudessa. Aistinvarainen tietäminen (sensory knowledge) on puolestaan oma tutkimusalueensa, jossa pohditaan, miten saamme aistisesti tietoa maailmasta.

Nykytaiteella on usein käsitteellinen ulottuvuutensa, mutta se on myös moniaistista. Taiteilijat ovat kyseenalaistaneet näköaistin ensisijaisuuden ja ottaneet ilmaisussaan käyttöön myös muut aistit. Tämä tarkoittaa, ettei katsoja ole enää vain katsoja, vaan myös kuulija, liikkuja, haistaja ja koskettelija: kokija.

Nykyaika on digitalisoitumassa kovaa vauhtia, ainakin hyvinvointivaltioissa. Sen väitetään parantavan elämänlaatua. Samalla reaalitodellisuuden rinnalle on luotu virtuaalitodellisuus. Nämä kaksi sulautuvat toisiinsa todennäköisesti tulevaisuudessa jollain tavalla.

Digitalisaatio syrjäyttää kiihtyvällä vauhdilla aikaisempia taiteen tekemisen teknologioita. Onkin kiinnostava pohtia analogisen ja digitaalisen eroa: analoginen on fyysis-kemiallinen jälki todellisuudesta, digitaalinen puolestaan koodattua todellisuutta. Ero on ratkaiseva eikä pelkästään filosofinen.

Jakob Johannsenin teos muistuttaa, että taiteen tekeminen on todellisuudessa raakaa työtä. Christelle Mas näyttää röntgenkameralla todellisuuden salattuja puolia. Hilda Kozári ohittaa näköaistin ensisijaisuuden ja tekee teoksensa braille-kirjoituksella sekä tuoksuilla. Egle Oddo palauttaa luonnon ja rituaalin osaksi taidetta. Valokuvissaan hän rinnastaa analogisen ja digitaalisen kuvan. Mime puolestaan näyttää meille maailman sudenkorennon näkökulmasta.

Luonto ja ajallisuus
Taavetinsaari on muutettu Kuolemansaareksi. Kuolema ei tosin näyttäydy pelottavana viikatemiehenä, vaan luonnollisena osana elämän kiertokulkua. Pira Cousinin kierrätysmateriaalista tehty muistopaikka tee-se-itse -risteineen mahdollistaa oman ajallisuuden pohtimisen luonnonympäristössä.

Elämän syklisyyttä voi pohtia istuen saaren puistonpenkeillä ja katsellen William Dennisukin spiraaliveistoksia. Samalla voi kuunnella Mark Mitchellin ääniteosta, joka hyödyntää luonnonvoimia ja kierrätysmateriaaleja. Se viittaa myös Satakunnassa ja Pohjanmaalla käytössä olleisiin metallisiin hautakanteleihin, joihin vainajan nimi on kaiverrettu. Tuulikanteleita voi soittaa ja kommunikoida niiden avulla tämän ja tuonpuoleisen välillä.

Ankkuriteoksena luonnon ja ajallisuuden teemaan toimii Pekilossa Sándor Vályn Die Toteninsel ja Dwi Setianton Kasvu II. Meri Linnan Retreat teoksen äärellä voi myös pohtia omaa suhdettaan tyhjyyteen ja tuntemattomaan. Shinji Kankin Musiikkia kukille valkoisessa pyöreässä teehuoneessa -teos puolestaan rinnastaa katsojan maailmankaikkeuden äärettömyyteen.

Yhteisöjen ääni ja julkinen tila
Seppälän puistotie ja kaupungintalon Aula-galleria on omistettu yhteisöjen äänille. Yksityistämisen ja kaiken kaupallistumisen myötä yksilöllisyys ja yhteisöllisyys on hukkumassa mainoksiin ja kulutuskulttuuriin. Massatuotanto ei kuitenkaan koskaan voi tarjota aitoa yksilöllisyyttä, jota se mainoksissaan lupaa. Brändit mainostavat lifestylea, jota varsinainen tuote ei kuitenkaan sisällä. Tämä tuottaa ostajalle pettymyksiä ja vieraannuttaa entisestään: brändit tuottavat haluja, mutta eivät tyydytä tarpeita.

Jyri Pitkäsen Sosiaalimaisemia (Mänttä) lisää maisemaan yhteisöjen arvot, joita katunäkymää katsellessa ei voi nähdä. Yvapurü Samaniegon teokset kommentoivat mainoksia ja sitä, kenelle julkinen tila kuuluu. Martta Tuomaalan videoinstallaatio puolestaan antaa äänen hyljitylle ammattikunnalle: siivoojille.

Ankkuriteoksena yhteisön ääni julkisessa tilassa -teemaan toimii Pekilossa Jon Irigoyen Kyllä sopu sijaa antaa -installaatio. Panos Balomenos kuvaa maalaussarjassaan vähemmistöryhmien ja julkkisten kuviteltuja kohtaamisia. Bita Razavin ja Sepideh Rahaan teokset kertovat omaa karua kieltään naisen asemasta Iranissa. Suohpanterror pitää julisteillaan huolen, että saamelaisten ääni tulee kuulluksi.


Antoisaa näyttelykierrosta toivottaen
Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger
XX Mäntän kuvataideviikkojen kuraattorit


ALAVIITTEET
1 Tällekin oma vastaliikkeensä: hidas journalismi.
2 Oskillointi, ”värähtely”, on usein toistuva sana Timotheus Vermeulenin ja Robin van den Akken artikkelissa Notes on Metamodernism http://www.aestheticsandculture.net/index.php/jac/article/view/5677/6306 . He määrittelevät metamodernin värähtelyksi modernistisen innostuneen sitoutuneisuuden sekä postmodernin ironisen irtonaisuuden välillä, värähtelyksi toivon ja melankolian, naiiviuden ja tietämisen, empatian ja apatian, yhtenäisyyden ja moninaisuuden, totaalisuuden ja fragmentoituneisuuden sekä puhtauden ja epäselvyyden välillä. He huomauttavat, ettei värähtely ole tasaista, vaan ennemminkin heiluriliikkeen kaltaista, jossa innostus muuttuu fanatismiksi, fanatismi ironiaksi, ironia apatiaksi ja apatia taas innostukseksi. Metamoderni haluaa tietoisesti olla irti ajasta ja paikasta ja viitata moniin aikoihin ja paikkoihin samanaikaisesti: tavoitella alati pakenevaa horisonttia.
3 Näitä lukuja on vaikea verrata kaikkiin Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrään. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 Suomessa oli ulkomaalaisia 3,6 %. Luku ei sisällä sellaisia ulkomaalaisia, jotka ovat saaneet Suomen kansalaisuuden. Aikaisemmin se tuskin on ollut korkeampi, joten 5,9 % keskiarvo kahdenkymmen vuoden ajalta ei ole hullumpi keskiarvo Mäntän kuvataideviikoilta. Luvut tosin vaihtelevat sen mukaan, arvioidaanko ulkomaalaisia kansalaisuuden, äidinkielen tai syntymämaan perusteella tai näiden yhdistelmänä, esimerkiksi vuonna 2012 kaikista perheistä 6,4 % oli sellaisia, joissa toinen tai kumpikin puoliso on vieraskielisiä.Kalle Hamm
syntyi Raumalla 1969. Hän suoritti taideopintonsa Lahden taideinstituutissa 1994 ja maisterinopinnot Taideteollisessa korkeakouussa Helsingissä 2002. Hänen taiteensa käsittelee kulttuurisia kohtaamisia ja niiden vaikutuksia sekä historiallisessa että nykyajan kontekstissa. Hän käsittelee myös vapauden käsitettä ja miten tämä on määritelty ja ymmärretty eri aikoina ja eri ideologien puitteissa. Hän on työskennellyt Dzamil Kamangerin kanssa vuodesta 1999.

Dzamil Kamanger syntyi Mariwanissa Iranissa 1948. Hän on Iranin kurdi ja on asunut Helsingissä vuodesta 1994. Hän opiskeli keramiikkaa Kermanshahin yliopistossa ja valmistui 1973. Taiteessaan hän käsittelee omia kokemuksiaan pakolaisena käyttäen perinteisiä iranilaisia käsityötekniikoita. Hän on työskennellyt Kalle Hammin kanssa vuodesta 1999.

Taiteilijoiden kotisivu: www.beelsebub.org

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin